Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 1.
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Opdrachtgever: de wederpartij van TRYDOT.
2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en TRYDOT.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door TRYDOT gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door TRYDOT
verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met TRYDOT verklaart de opdrachtgever dat
hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van TRYDOT en dat hij met
deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen TRYDOT en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. De door TRYDOT gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden,
tenzij anders aangegeven.
2. TRYDOT is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 3 maanden, aan TRYDOT wordt
bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en TRYDOT
zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of
gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht TRYDOT niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek
vervallende bedragen, geldt dat TRYDOT gerechtigd is door middel van een schriftelijke
kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te
passen.
2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging
van de opdracht of bij wijzigingen in voor TRYDOT van toepassing zijnde wet- en
regelgeving.
3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren
van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het
internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de
website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van det bedrag wordt de website
op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
4. Facturering van een ontwerp en door TRYDOT. Facturering van onderhoudskosten,
hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover
het contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
5. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere
veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de
door TRYDOT aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de
hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van
opdrachtgever.
8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of
rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik,
evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de
partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend
heeft.
9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €
15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de
vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever
naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding
van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten
1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van
verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen,
ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en
andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
3. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden
éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In
alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
4. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar
het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend
volgens het uurtarief.
5. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
6. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na
ondertekening van het contract worden voldaan.
7. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de
contractdatum.
Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
2. TRYDOT mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit,
tenzij anders afgesproken.
Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
1. TRYDOT zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren,
in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een
bepaalde persoon zal TRYDOT steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een
of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TRYDOT aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TRYDOT worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
TRYDOT zijn verstrekt, heeft TRYDOT het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.
4. TRYDOT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is
uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor TRYDOT kenbaar behoorde te zijn.
5. TRYDOT zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij
tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door
ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever
dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden
gefactureerd.
6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft TRYDOT het recht
een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij
organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat TRYDOT hier opdracht voor heeft,
zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
7. Indien door TRYDOT of door TRYDOT ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 8. Opdrachtgever vrijwaart TRYDOT
voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk
1. Indien TRYDOT op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de
overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door
Opdrachtgever aan TRYDOT worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van TRYDOT. TRYDOT is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan
verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens
zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst
te sluiten, zal TRYDOT opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële
consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het
niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging
van de opdracht of bij wijzigingen in voor TRYDOT van toepassing zijnde wet- en
regelgeving.
Artikel 9. Duur en beëindiging
1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van
3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar
stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de
overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 maanden.
3. TRYDOT kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de
opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met TRYDOT gesloten
overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
4. TRYDOT heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik
te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en
verplichting jegens TRYDOT niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene
voorwaarden. TRYDOT zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in
alle redelijkheid en billijkheid niet van TRYDOT kan worden verlangd. De verplichting tot
betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
Artikel 10. Levering en levertijd
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor
rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening
mocht geschieden.
2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan
cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de
overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren,
of op schadevergoeding aanspraak te maken.
Artikel 11. Copyright
1. Alle aan TRYDOT verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze
dat wenst.
2. Alle door TRYDOT ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door TRYDOT voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen met de Opdrachtgever.
Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. TRYDOT en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons
personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk
worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade
door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of
ter beschikking gestelde produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan
opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van TRYDOT zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan
opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
Artikel 13. Overmacht
1. In geval van overmacht is TRYDOT gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot
schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet
aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo
ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons
kan worden gevergd.
3. TRYDOT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een
hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop TRYDOT geen invloed kan
uitoefenen.
Artikel 14. Diverse bepalingen
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van
toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende
bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of
meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen
overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van
toepassing.
3. TRYDOT kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van
redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien
van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na
bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze
voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de
opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
4. TRYDOT heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te
stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
Artikel 15. Derden
1. TRYDOT is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden
worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door TRYDOT
doorgevoerd.
2. TRYDOT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met
persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of
domeinnaamregistrant.
Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die
betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan
derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de
opdrachtgever.
2. De door TRYDOT vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen
verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
3. Door TRYDOT of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot
stand komen van de website blijven eigendom van TRYDOT.
Artikel 17. Privacy bepalingen
1. Uw persoonsgegevens worden door TRYDOT slechts gebruikt om uw aanmelding bij het
aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden
ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven
toestemming.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven
vertrouwelijk. TRYDOT verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres,
telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven
toestemming.

Wat mogen wij voor u verzorgen?